Veiklos sritys

Veiklos sritys

DIREKCIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

1. Direkcijos veiklos tikslai:

1.1. užtikrinti Salantų regioniniame parke esančio stačiašlaičio, plokščiadugnio fliuvioglacialinio Erlos - Salanto - Minijos senslėnio, raiškių Šauklių, Kulalių, Igarių bei Erlėnų riedulynų, šiaurrytinės parko dalies drumlinuoto moreninio reljefo, didžiųjų Minijos vidurupio vingių, vingiuoto Salanto žemupio ir erozinio vidurupio slėnio, regioninio parko kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės bei kultūros paveldo vertybių, iš jų – piliakalnių, Salantų miesto urbanistinės struktūros, Šilalės archeologinio komplekso apsaugą; 

1.2. organizuoti ir/ar vykdyti sunaikintų ir pažeistų gamtos, kultūros kompleksų bei objektų atkūrimą; 

1.3. sudaryti sąlygas plėtoti pažintinį turizmą ir poilsiavimą tam skirtose zonose bei vietose, nustatytose atitinkamuose regioninio parko teritorijų planavimo dokumentuose;

1.4. vykdyti švietėjišką ir kultūrinę veiklą, propaguoti gamtos ir kultūros paveldą bei jo apsaugą.

2. Direkcija, siekdama savo tikslų, atlieka šias funkcijas:

2.1. organizuoja, koordinuoja ir/ar vykdo regioninio parko kraštovaizdžio stebėseną (monitoringą) ir taikomuosius mokslinius tyrimus, susijusius su kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės bei kultūros paveldo vertybių išsaugojimu, rekreacine ir kita veikla, kaupia informaciją kraštovaizdžio kompleksų, gamtos ir kultūros paveldo vertybių apsaugos, teritorijos rekreacinio naudojimo ir kitose srityse; 

2.2. organizuoja ir/ar vykdo saugomų buveinių ir rūšių stebėseną (monitoringą) Direkcijai priskirtose „Natura 2000“ teritorijose bei vertina saugomų buveinių ir rūšių apsaugos būklę.

2.3. organizuoja, koordinuoja ir/ar vykdo regioninio parko kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės, kultūros paveldo objektų apsaugą, teritorijos ar jos atitinkamų dalių, gamtos ir kultūros paveldo objektų apsaugą, pritaikymą lankymui, rekreacinį naudojimą, tvarkymą ir priežiūrą;

2.4. pagal kompetenciją įgyvendina regioninio parko tvarkymo plano sprendinius;

2.5. pagal kompetenciją vykdo regioninio parko kontrolę;

2.6. rengia, įgyvendina, administruoja, dalyvauja įgyvendinant ir administruojant projektus, finansuojamus įvairių fondų lėšomis;

2.7. nustatytąja tvarka dalyvauja teritorijų planavimo dokumentų ir statinių projektų rengimo bei derinimo procese;

2.8. informuoja visuomenę apie regioninio parko kraštovaizdžio būklę, rengiamas programas bei taikomas apsaugos ir tvarkymo priemones, regioninio parko apsaugos ir naudojimo režimo pakeitimus;

2.9. įstatymų nustatyta tvarka organizuoja paslaugų, susijusių su Direkcijos veiklos tikslų ir funkcijų įgyvendinimu, teikimą;

2.10. įstatymų nustatyta tvarka organizuoja lankytojų aptarnavimą;

2.11. teisės aktų nustatyta tvarka rengia regioninio parko strateginio planavimo dokumentus (veiklos ir veiksmų planus, tvarkymo tikslines ir kitas programas);

2.12. pagal kompetenciją vykdo planavimo ir statybos organizatoriaus (užsakovo) funkcijas, kai Direkcija rengia detaliojo ir specialiojo planavimo dokumentus ir statybos projektus;

2.13. rengia ir teikia Tarnybai Direkcijos metinės veiklos planus ir ataskaitas, teikia pasiūlymus Tarnybai Direkcijos finansiniams ištekliams formuoti;

2.14. rengia pasiūlymus Tarnybai dėl teisės aktų pakeitimų, reikalingų Direkcijos tikslams pasiekti;

2.15. teikia informaciją ir konsultuoja savo kompetencijos klausimais regioninio parko žemės valdytojus, naudotojus, kitus fizinius ir juridinius asmenis;

2.16. organizuoja švietėjiškus, kultūrinius renginius, propaguoja ir remia krašto materialios ir dvasinės kultūros paveldą, jo apsaugą;

2.17. bendradarbiauja su Aplinkos ministerijos struktūriniais padaliniais bei jai pavaldžiomis institucijomis, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniais padaliniais, Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir jos padaliniais, Valstybiniu turizmo departamentu prie Ūkio ministerijos, kitomis valstybės ir savivaldos institucijomis, taip pat vietos bendruomenėmis, visuomeninėmis organizacijomis;

2.18. pagal kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;

2.19. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas funkcijas. 

 

 

Salantų regioninio parko direkcija, be veiklos reglamentuotos Salantų regioninio parko direkcijos nuostatuose, taip pat įgyvendina įvairius projektus:

 

2012 m. Salantų regioninio parko direkcija pradėjo įgyvendinti, 5 metus truksiantį projektą „Degraduojančių europinės svarbos buveinių atkūrimas Lietuvos valstybiniuose parkuose“ (Projekto nr. LIFE10 NAT/LT/117), kurį finansuoja Europos Sąjungos LIFE+ programa, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija ir projekto partneriai (VĮ Kretingos miškų urėdija, Kurtuvėnų regioninio parko direkcija).
Pagrindinis projekto tikslas - atkurti ir išsaugoti Europinės svarbos kadagynų, viržynų bei pievų buveines Salantų ir Kurtuvėnų regioniniuose parkuose.
Pagrindinis projekto koordinatorius - Salantų regioninio parko direkcija – bus atsakingas už projekte numatytų veiklų įgyvendinimą Salantų regioniniame parke, Šauklių riedulyne - „Natura 2000“ buveinių apsaugai svarbioje teritorijoje. Taip pat koordinuos Kurtuvėnų regioniniame parke vykdomas veiklas.
Projekto trukmė: 2012 m. sausio mėn. 1 d. – 2016 m. gruodžio mėn. 31 d.
Pagrindinės LIFE+ projekto veiklos Salantų RP, „Natura 2000“ BAST Šauklių riedulyne:
• Iškirsti ir išvežti menkaverčius krūmus 40 ha Šauklių riedulyno
• Įrengti 2500 m ilgio aptvarą, aptveriant sutvarkytą teritoriją
• Pastatyti pėsčiųjų laiptus per aptvarą, apžvalgos bokštelį, informacinį stendą, 2 šėryklas, nutiesti medinį pėsčiųjų taką (300 m)
• Įveisti 20 vnt. muflonų bandą ir aprūpinti ją pašarais
• Parengti ir išleisti informacinius leidinius, publikuoti straipsnius spaudoje
• Atlikti europinės svarbos buveinių bei retų augalų rūšių populiacijų monitoringą

________________________________________________________________________________
Nuo 2013 m. rugsėjo mėn. Salantų regioninio parko direkcija, partnerio teisėmis dalyvauja Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus administruojamame Comenius Regio partnerysčių projekte „Būk savanoris – keisk pasaulį“ (Nr. LLP-COM-RP-2013-LT-00010/S1-737). Projektas finansuojamas Švietimo mainų paramos fondo pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, remiant Europos Komisijai. 
Projekto „Būk savanoris – keisk pasaulį“ tikslas - motyvuoti mokinius užsiimti savanoriška veikla, ugdyti mokinių savanoriškos veiklos įgūdžius ir plėtoti savanorystės idėją mokykloje ir už jos ribų bei dalintis patirtimi su vietos ir užsienio partneriais. 2013-2015 m. laikotarpiu, svanoriškais tikslais 13-15 m. moksleiviai numato vykdyti Kartenos piliakalnio istorinio-archeologinio komplekso priežiūros darbus. Projekto metu numatoma parengti informacinę, pažintinę, dalomąją medžiagą, dalyvauti bendradarbiavimo susitikimuose, konferencijose ir vizituose, suorganizuoti moksleivių stovyklą. Projektas bus tęsiamas mokyklose įkūrus savanorių klubus.________________________________________________________________________________

Įgyvendinant projektą „Apleistų statinių ir kitų aplinką žalojančių objektų likvidavimas (I etapas)“ (Nr.VP3-1.4-AM-02-V-01-005), finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis 2012-2013 m. Salantų regioniniame parke atlikta:
1. Bešeimininkio pastato - kiaulidės Šauklių k., Skuodo r. likvidavimas,
2. Bešeimininkio pastato - buvusio grūdų sandėlio Šauklių k., Skuodo r. likvidavimas,
3. Buvusio karjero Naujukų k., Skuodo r. tvarkymo darbai,
4. Buvusio žvyro-smėlio karjero Nasrėnų k., Kretingos r. tvarkymo darbai,
5. Buvusio karjero Erlėnų k., Kretingos r. tvarkymo darbai,
6. Pažeisto iškasto žemės ploto Laivių k., Kretingos r. tvarkymo darbai,
7. Pažeisto iškasto žemės ploto Šalyno k., Kretingos r. tvarkymo darbai,
Projektą įgyvendino Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, partneris – Salantų regioninio parko direkcija.

________________________________________________________________________________

Įgyvendinant ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Saugomų teritorijų tvarkymas (III etapas)“ (Nr. VP3-1.4-AM-02-V-01-014) 2012-2014 m. buvo sutvarkyta „Natura 2000“ teritorija – BAST Sudėnų pievos (97,5 ha). Vykdyti šie gamtotvarkiniai darbai: iškirsta ir išvežta sumedėjusi augalija (menkaverčiai krūmai ir savaiminiai medžiai), pašalintos atžalos ir nušienauta žolinė augalija bei pastatyti 4 riboženkliai ir 1 informacinis stendas apie šios teritorijos gamtines vertybes, gamtotvarkinius darbus ir jų svarbą europinės svarbos buveinių išsaugojimui. 

Projektą įgyvendino Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM ir Salantų regioninio parko direkcija.

_______________________________________________________________________________
 Įgyvendinant ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamą projektą "Saugomų teritorijų tvarkymas (II etapas)" (Nr. VP3-1.4-AM-02-V-01-008) 2011-2014 m. buvo atlikta: 

1. Sutvarkytas ir pritaikytas lankymui Kartenos piliakalnio istorinis-archeologinis kompleksas, Imbarės piliakalnio archeologinis kompleksas, Salantų miesto parkas (buvęs dvaro parkas).
2. Siekiant išsaugoti Europos bendrijos svarbos paukščių rūšies – griežlės populiaciją bei vertingas ir retas Natura 2000 buveines, „Natura 2000“ teritorijose PAST Minijos upės slėnyje (36,81 ha), BAST Minijos slėnyje ties Dyburiais (31,5 ha) ir BAST Nasrėnų pievose (20,74 ha) vykdyti šie gamtotvarkiniai darbai: iškirsti ir išvežti menkaverčiai krūmai ir savaiminiai medžiai, nušienauta žolinė augalija, kitais metais kartu su žoline augalija nušienautos ir ataugusios iškirstų medžių bei krūmų atžalos. 

3. Suprojektuota ir įrengta minimali lankytojų srautų sureguliavimo infrastruktūra minėtose Natura 2000 teritorijose. 

Projektą įgyvendino Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM ir Salantų regioninio parko direkcija.
_______________________________________________________________________________

ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamo projekto „Saugomų teritorijų tvarkymas (I etapas)“ (Nr. VP3-1.4-AM-02-V-01-001) metu Salantų regioninio parko direkcija kartu su Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM įgyvendino eilę veiklų:
1. „Natura 2000“ teritorijų tvarkymas, įgyvendinant gamtotvarkos planus. 2009-2011 m. BAST Kulalių riedulyne (45 ha), PAST Erlos ir Salanto upių senslėniuose (28 ha) ir BAST Šventosios upės slėnyje ties Margininkais (31 ha) (2012-2013 m. – 23,2 ha) buvo įgyvendinti šie gamtotvarkiniai darbai: iškirsta ir išvežta sumedėjusi augalija (menkaverčiai krūmai ir savaiminiai medžiai), pašalintos atžalos ir nušienauta žolinė augalija.
2. 2011 m. - 2015 m. pastatytas ir įrengtas Salantų regioninio parko lankytojų centras. 2015 m. įrengta vidaus ekspozicija.

_______________________________________________________________________________
Įgyvendinant projektą „Apleistų pastatų likvidavimas“, finansuojamą ES struktūrinių fondų lėšomis 2007-2008 m atlikta: Mosėdžio kolūkio gamybinio komplekso apgriautų pastatų likvidavimas Salantų RP. Projektą įgyvendino Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, partneris – Salantų regioninio parko direkcija.
_______________________________________________________________________________
Įgyvendinant ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Saugomų teritorijų tvarkymas ir priežiūra 2“ 2006-2008 m. atlikta: Šauklių riedulyno tvarkymas Salantų regioniniame parke. Jo metu, vykdant kraštovaizdžio formavimo kirtimus 40 ha riedulyno teritorijos buvo iškirsi menkaverčiai krūmai, įrengta pažintinio pėsčiųjų tako informacinė sistema. Projektą įgyvendino Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, partneris – Salantų regioninio parko direkcija.
_______________________________________________________________________________
Įgyvendinant projektą „Bešeimininkių pastatų saugomose teritorijose demontavimas, pažeistų teritorijų rekultivavimas bei objektų atkūrimas“ finansuojamą ES struktūrinių fondų lėšomis 2005-2007 m atlikta: Salantų RP buvusio Kūlupėnų sąvartyno ir buvusio žvyro karjero rekultivavimas į vandens telkinį. Projektą įgyvendino Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, partneris – Salantų regioninio parko direkcija.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-03