Nuostatai

PATVIRTINTA
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2004 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 252 V (Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-338 redakcija)
(Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2016 m.  gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-234 redakcija)
 
 
 
SALANTŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS
NUOSTATAI
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Salantų regioninio parko direkcija (toliau – Direkcija) yra biudžetinė įstaiga, pagal kompetenciją vykdanti Salantų regioninio parko (toliau – regioninis parkas) kraštovaizdžio kompleksų ir objektų (vertybių), biologinės įvairovės apsaugą, organizuojanti nuolatinę jų priežiūrą ir tvarkymą, skatinanti pažintinį turizmą, racionalų gamtos išteklių naudojimą, pagal kompetenciją kontroliuojanti, kad fizinių ir juridinių asmenų veikla regioniniame parke atitiktų nustatytus saugomos teritorijos apsaugos ir naudojimo reikalavimus. 
2. Direkcija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Direkcijos pavadinimu, biudžetinių ir nebiudžetinių lėšų sąskaitas banke. Direkcijos buveinės adresas: Laivių g. 9, Salantai, LT-97314 Kretingos rajonas.
3. Direkcijos savininkė yra valstybė. Direkcijos savininko teises ir pareigas įgyvendina Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba).
4. Direkcija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos miškų įstatymu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro bei Tarnybos direktoriaus įsakymais, Salantų regioninio parko nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 490, Salantų regioninio parko apsaugos reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 427, Salantų regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 735, Salantų regioninio parko tvarkymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. D1-84, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais bei planavimo dokumentais.
5. Direkcijos veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Direkcija gali turėti kitų įstatymuose numatytų finansavimo šaltinių.
6. Šie nuostatai reglamentuoja Direkcijos veiklą, nustato jos tikslus ir funkcijas, teises, Direkcijos struktūrą ir darbo organizavimą.
7. Direkcijos nuostatai keičiami teisės aktų nustatyta tvarka.
8. Direkcijos vieši pranešimai skelbiami vietiniame dienraštyje ir/ar Direkcijos interneto svetainėje.
II. DIREKCIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS
 
9. Svarbiausieji Direkcijos veiklos tikslai:
9.1. užtikrinti Salantų regioniniame parke esančio stačiašlaičio, plokščiadugnio fliuvioglacialinio Erlos – Salanto – Minijos senslėnio, raiškių Šauklių, Kulalių, Igarių bei Erlėnų riedulynų, šiaurrytinės parko dalies drumlinuoto moreninio reljefo, didžiųjų Minijos vidurupio vingių, vingiuoto Salanto žemupio ir erozinio vidurupio slėnio, regioninio parko kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės bei kultūros paveldo vertybių, iš jų – piliakalnių, Salantų miesto urbanistinės struktūros, Šilalės archeologinio komplekso apsaugą; 
9.2. organizuoti ir/ar vykdyti sunaikintų ir pažeistų gamtos, kultūros kompleksų bei objektų atkūrimą; 
9.3. sudaryti sąlygas plėtoti pažintinį turizmą ir poilsiavimą tam skirtose zonose bei vietose, nustatytose regioninio parko teritorijų planavimo schemoje (ribų ir tvarkymo planuose);
9.4. vykdyti švietėjišką, muziejinę ir kultūrinę veiklą, propaguoti gamtos ir kultūros paveldą bei jo apsaugą.
10. Direkcija, siekdama savo tikslų, atlieka šias funkcijas:
10.1. organizuoja, koordinuoja ir/ar vykdo regioninio parko kraštovaizdžio stebėseną (monitoringą) ir taikomuosius mokslinius tyrimus, susijusius su kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės bei kultūros paveldo vertybių išsaugojimu, rekreacine ir kita veikla, kaupia informaciją kraštovaizdžio kompleksų, gamtos ir kultūros paveldo vertybių apsaugos, teritorijos rekreacinio naudojimo ir kitose srityse;
10.2. organizuoja ir/ar vykdo saugomų buveinių ir rūšių stebėseną (monitoringą) Direkcijai priskirtose „Natura 2000“ teritorijose bei vertina saugomų buveinių ir rūšių apsaugos būklę.
10.3. organizuoja, koordinuoja ir/ar vykdo regioninio parko kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros paveldo objektų apsaugą, teritorijos ar jos atitinkamų dalių pritaikymą lankymui, rekreacinį naudojimą, tvarkymą ir priežiūrą;
10.4. pagal kompetenciją įgyvendina regioninio parko tvarkymo plano sprendinius;
10.5. pagal kompetenciją vykdo regioninio parko ir jo buferinės apsaugos zonos kontrolę;
10.6. rengia, įgyvendina, administruoja, dalyvauja įgyvendinant ir administruojant projektus, finansuojamus įvairių fondų lėšomis;
10.7. nustatytąja tvarka dalyvauja teritorijų planavimo dokumentų ir statinių projektų rengimo bei derinimo procese;
10.8. informuoja visuomenę apie regioninio parko kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės paveldo objektų būklę, rengiamas programas bei taikomas apsaugos ir tvarkymo priemones, regioninio parko apsaugos ir naudojimo režimo pakeitimus;
10.9. įstatymų nustatyta tvarka organizuoja paslaugų, susijusių su Direkcijos veiklos tikslų ir funkcijų įgyvendinimu, teikimą;
10.10. įstatymų nustatyta tvarka aptarnauja lankytojus;
10.11. vykdo švietimo veiklą, įskaitant neformaliojo ugdymo veiklą gamtosauginėse ir kraštovaizdžio apsaugos programose, kartu su švietimo įstaigomis rengia ir vykdo vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų švietimo programas aplinkos apsaugos ir paveldo apsaugos, kultūros srityse;
10.12. teisės aktų nustatyta tvarka rengia regioninio parko strateginio planavimo dokumentus (veiklos ir veiksmų planus, tvarkymo tikslines ir kitas programas);
10.13. pagal kompetenciją vykdo planavimo ir statybos organizatoriaus (užsakovo) funkcijas, kai Direkcija rengia detaliojo ir specialiojo planavimo dokumentus ir statybos projektus;
10.14. rengia ir teikia Tarnybai Direkcijos metinės veiklos planus ir ataskaitas, teikia pasiūlymus Tarnybai Direkcijos finansiniams ištekliams formuoti;
10.15. rengia pasiūlymus Tarnybai dėl teisės aktų pakeitimų, reikalingų Direkcijos tikslams pasiekti;
10.16. teikia informaciją ir konsultuoja savo kompetencijos klausimais regioninio parko žemės valdytojus, naudotojus, kitus fizinius ir juridinius asmenis; 
10.17. organizuoja švietėjiškus, kultūrinius renginius, propaguoja ir remia krašto materialios ir dvasinės kultūros paveldą, jo apsaugą, vykdo muziejinę veiklą;
10.18. bendradarbiauja su Tarnybos, Aplinkos ministerijos struktūriniais padaliniais bei jai pavaldžiomis institucijomis, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniais padaliniais, Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir jos padaliniais, Valstybiniu turizmo departamentu prie Ūkio ministerijos, kitomis valstybės ir savivaldos institucijomis, taip pat vietos bendruomenėmis, visuomeninėmis organizacijomis;
10.19. pagal kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;
10.20. įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka valdo, naudoja valstybės turtą ir juo disponuoja;
10.21. pagal kompetenciją nustatyta tvarka nagrinėja asmenų skundus, pranešimus ir prašymus;
10.22. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas funkcijas. 
 
III. DIREKCIJOS TEISĖS IR PAREIGOS 
 
11. Direkcija turi teisę:
11.1. gauti iš Tarnybos ir kitų Aplinkos ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų, kitų valstybės ir savivaldos institucijų ir įstaigų reikiamą informaciją regioninio parko tikslams pasiekti bei Direkcijos veiklai organizuoti;
11.2. suderinus su Tarnyba, steigti viešąsias įstaigas lankytojų aptarnavimo, visuomenės gamtosauginio švietimo ir propagandos, turizmo organizavimo bei ūkinėms funkcijoms vykdyti;
11.3. pagal kompetenciją teikti išvadas dėl teritorijų planavimo, ūkinės ir kitokios veiklos, objektų statybos, rekonstravimo ir kitų projektų;
11.4. įstatymų nustatyta tvarka gauti paramą Direkcijos tikslams pasiekti ir funkcijoms vykdyti;
11.5. bendradarbiauti su nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, kurių veikla susijusi su saugomų teritorijų veiklos organizavimu ir gamtosauga;
11.6. naudoti savo simbolius, naudoti ir tiražuoti regioniniam parkui būdingų reginių bei objektų atvaizdus;
11.7. teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti viešuosius pirkimus;
11.8. teikti mokamas paslaugas, susijusias su Direkcijos funkcijų vykdymu, pagal Tarnybos patvirtintą mokamų paslaugų sąrašą.
12. Direkcija turi kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Tarnybos direktoriaus įsakymais bei kitais teisės aktais nustatytas teises.
13. Direkcijos valstybės tarnautojams, vykdantiems teritorijos apsaugos ir naudojimo režimo laikymosi kontrolės funkcijas, suteikiami valstybinių saugomų teritorijų pareigūnų įgalinimai ir gali būti suteikti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų įgaliojimai. Valstybinių saugomų teritorijų pareigūnų teisės nustatytos Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme ir Valstybinės saugomų teritorijų apsaugos kontrolės nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. D1-43, kituose teisės aktuose.
14. Direkcijos pareigos:
14.1 išsaugoti regioniniame parke esančius gamtos ir kultūros paveldo objektus (vertybes);
14.2. užtikrinti gamtiniu, kultūriniu ir rekreaciniu požiūriais vertingo kraštovaizdžio apsaugą;
14.3. užtikrinti sunaikintų ir pažeistų gamtinių bei kultūrinių kompleksų ir objektų (vertybių) atkūrimą;
14.4. sudaryti sąlygas taikomiesiems moksliniams tyrimams vykdyti kraštovaizdžio, biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros paveldo apsaugos srityse;
14.5. organizuoti gamtosauginį (ekologinį) švietimą ir mokymą, propaguoti regioninio parko idėjas;
14.6. užtikrinti objektyvios ir savalaikės informacijos kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros paveldo vertybių apsaugos klausimais teikimą valstybinėms ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, nevalstybinėms organizacijoms, visuomenei;
14.7. kitos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytos pareigos.
 
IV. DIREKCIJOS VEIKLOS EKONOMINIAI PAGRINDAI
 
15. Direkcijos funkcijoms ir valstybinėms programoms vykdyti skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Veiklai organizuoti taip pat gali būti naudojamos Aplinkos apsaugos rėmimo programos, Skuodo, Plungės ir Kretingos rajonų savivaldybių biudžetų lėšos, kitų programų ir fondų lėšos, taip pat lėšos, gautos už teikiamas paslaugas, kurios įskaitomos į valstybės biudžeto pajamas, kitos teisėtai įgytos lėšos. 
16. Direkcijos finansiniai ištekliai naudojami:
16.1. gamtos ir kultūros paveldo vertybėms išsaugoti, regioniniam parkui tvarkyti, švietėjiškai, propagandinei bei auklėjamajai veiklai vykdyti, pažintiniam turizmui plėtoti;
16.2. pažeistiems gamtos, kultūros kompleksams bei objektams atkurti;
16.3. taikomiesiems moksliniams tyrimams ir stebėjimams vykdyti;
16.4. kitoms su regioninio parko tikslais susijusioms priemonėms įgyvendinti;
16.5. Direkcijai išlaikyti.
17. Savo funkcijoms vykdyti Direkcija patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja valstybės turtu.
18. Direkcijos finansinės veiklos kontrolė vykdoma pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
 
V. DIREKCIJOS STRUKTŪRA IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
 
19. Direkcijos veiklos organizavimo pagrindas yra metinis veiklos planas, kurį tvirtina ir jo vykdymą vertina Tarnybos direktorius. Direkcijos metiniai veiklos planai rengiami vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827.
20. Direkcijai vadovauja regioninio parko direktorius (toliau – Direktorius), kurį priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų Tarnybos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Tarnybos direktoriui. 
21. Direkcijos veikla reguliuojama Direktoriaus įsakymais ir Direktoriaus tvirtinamais vidaus dokumentais: Direkcijos darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymais, taip pat šiais nuostatais.
22. Valstybės tarnautojų priėmimą į pareigas, darbo užmokesčio mokėjimo tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, kiti įstatymai ir teisės aktai. Kitų Direkcijos darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir kitus darbo santykių klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, kiti įstatymai ir teisės aktai.
23. Direkcijoje gali būti struktūriniai padaliniai, lankytojų centrai, gamtos mokyklos. 
24. Direktoriaus funkcijos:
24.1. formuoja Direkcijos veiklos kryptis;  
24.2. rengia ir teikia Tarnybos direktoriui tvirtinti metinį veiklos planą;
24.3. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Direkcijos veiklą, atsako už Direkcijos disponuojamų lėšų panaudojimą;
24.4. nagrinėja Direkcijos kompetencijai priskirtus klausimus ir priima sprendimus; yra tiesiogiai atsakingas už Direkcijosfunkcijų vykdymą;
24.5. nustatyta tvarka pateikia Tarnybai metinę Direkcijos veiklos ataskaitą;
24.6. gavęs Tarnybos suderinimą, tvirtina Direkcijos struktūrą ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui skirtų biudžeto asignavimų;
24.7. tvirtina Direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus ir kontroliuoja jų vykdymą;
24.8. skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Direkcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, juos skatina, skiria jiems už tarnybinius nusižengimus ir darbo drausmės pažeidimus atitinkamai tarnybines ar drausmines nuobaudas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitais teisės aktais; 
24.9. nustato Direkcijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, pareiginių priedų, priemokų ir kitų išmokų dydžius;
24.10. pagal kompetenciją kontroliuoja teisės aktų ir Tarnybos direktoriaus įsakymų vykdymą;
24.11. tvirtina regioninio parko tvarkymo tikslines programas;
24.12. rengia ir, suderinęs su vietos savivaldos institucijomis, tvirtina regioninio parko lankymo taisykles;
24.13. organizuoja regioninio parko jungtinės tarybos veiklą;
24.14. teikia Tarnybai pasiūlymus dėl regioninio parko planavimo dokumentų rengimo, papildymo ar keitimo;
24.15. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus Tarnybai dėl regioninio parko valdymo, priežiūros bei darbo organizavimo tobulinimo;
24.16. teikia Tarnybai pasiūlymus dėl Direkcijos veiklos finansavimo;
24.17. atsako už regioninio parko žemės (miškų, vandens telkinių ir kita), kuri nustatyta tvarka Direkcijai suteikta valdyti patikėjimo, panaudos ar nuomos teise, tinkamą apsaugą, tvarkymą, naudojimą, valdymą, disponavimą ja;
24.18. atsako už kito Direkcijai perduoto turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo pagal teisės aktų reikalavimus; 
24.19. atstovauja Direkcijai, kai nagrinėjami Direkcijos veiklos klausimai, sudaromos sutartys su kitomis institucijomis ir organizacijomis;
24.20. tvirtina su Tarnyba suderintą regioninio parko simboliką; 
24.21. atstovauja Direkcijai kitose valstybės institucijose, teismuose, tarptautinėse organizacijose, pasitarimuose, dalyvauja komisijose;
24.22. organizuoja dokumentų valdymą, užtikrina perduodamų į archyvą dokumentų saugojimą, apskaitą ir naudojimą, organizuoja materialinių vertybių apsaugą bei organizuoja darbuotojų darbo, civilinę ir priešgaisrinę saugą;
24.23. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir Tarnybos direktoriaus pavedimus.
25. Direktorius gali kai kurias pareigas pavesti vykdyti kitiems Direkcijos valstybės tarnautojams.
26. Direktoriui laikinai nesant, jo pareigas eina Direktoriaus įgaliotas Direkcijos valstybės tarnautojas. 
 
VI. DIREKCIJOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ
 
27. Direkcijos buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma teisės aktų nustatyta tvarka.
28. Direkcijos valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, vidaus auditą atlieka Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius .
 
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
29. Direkcija reorganizuojama, pertvarkoma arba likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 
 
Direktorius               Albertas Stanislovaitis
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-23